โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
คณบดี
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ห้องทำงาน: ห้องคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: pornthipsam@gmail.com
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี
ห้องทำงาน: ห้องรองคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6215
E-mail: patty_kai123@hotmail.com
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
ห้องทำงาน: ห้องรองคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6215
E-mail: kalyakornw@gmail.com
   
 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ห้องทำงาน: ห้องรองคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6215
E-mail: wonghatai@tu.ac.th
 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.พีรยุทธ์ โอรพันธ์
ห้องทำงาน: ห้องรองคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6215
E-mail: ajjoon@me.com
 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ห้องทำงาน: ห้องรองคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6215
E-mail: pmuthitacharoen@gmail.com
 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต
ห้องทำงาน: ห้องรองคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6215
E-mail: narumol_pin@yahoo.com
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อาจารย์ญาณิศา บุญประสิทธิ์
ห้องทำงาน: ห้องรองคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6215
E-mail: yanisa_boonprasit@hotmail.com
 
 
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
ห้องทำงาน: โครงการบัณฑิตศึกษา
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2613-2709
E-mail: monaiphol@yahoo.com
 
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท
รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร
ห้องทำงาน: โครงการบัณฑิตศึกษา
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2613-2709
E-mail: annchoompol2@gmail.com
 
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
ห้องทำงาน: ห้องโครงการ B.J.M. ชั้น 1
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6208
E-mail: snitida@hotmail.com
 
ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ห้องทำงาน: ห้องคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: pornthipsam@gmail.com
 
  วาระ 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560
 
 
เลขานุการคณะฯ
นางสาวหรรษา วงศ์ธรรมกูล
ห้องทำงาน: ห้องเลขานุการคณะฯ ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6228
E-mail: hansawong@live.com
 
นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM981KHz
(ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559- 10 พฤศจิกายน 2561)
นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร
ห้องทำงาน: ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน
มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6321
E-mail: turadio981@gmail.com
   
 
   
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com