โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
จรรยาบรรณนักศึกษา
  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องรู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับการมีหน้าที่ เคารพกติกา มีความซื่อสัตย์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในระดับต่างๆ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง อันนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
 
ศิษย์เก่า
ขอความร่วมมือ ศิษย์เก่า กรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นข้อมูลศิษย์เก่าและเป็นข้อมูลในการพิจารณาการจัดอบรมสำหรับศิษย์เก่า
รายชื่อศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
   
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
กองกิจการนักศึกษา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สำนักหอสมุด
   
แนะนำ Facebook Fanpage
JCTU Hot News MCMA JC Thammasat สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คณะกรรมการนักศึกษา กนวส.
Varasarn Film Club กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย JRasa กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์    
           
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com