โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
   
ประกาศหลักเกณฑ์การโอนย้าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หลักเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ (หลักสูตร พ.ศ.2557 เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ (หลักสูตร พ.ศ.2554)
   
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน จำนวน 5 วิชา ตั้งแต่ภาค 1/2557
วส.228 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
วส.326 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วส.328 การสื่อสารทางการเมือง
วส.329 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์
วส.421 การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 เปิดวิชาสอนเสริมเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษในวิชา วส.309 (329) การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นต้นไป
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน จำนวน 2 วิชา เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
  • วส.208 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
    วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วส.200 ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสาร
  • วส.309 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์
    วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วส.301 การสื่อสารและสาธารณมติ
 
   
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
   
แบบฟอร์ม คำร้องวิชา วส.490 วส.491
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2559
 ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (261259)
 ปฏิทินกำหนดวันตรวจรูปแบบและส่งสารนิพนธ์ (261259)
คำร้องฝึกงาน แบบ 1 แนะนำตัว
คำร้องฝึกงาน แบบ 2 ส่งตัวฝึกงาน
บันทึกส่งคะแนนวิชา วส.490 วส.491
บันทึกเปลี่ยนเกรด I วิชา วส.490 และ วส.491
แบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์
ตัวอย่างป้ายชื่อแผ่นซีดี วิชา วส.490 และ วส. 491
คู่มือการเขียนสารนิพนธ์และขั้นตอนการยื่นคำร้อง วิชา วส.490 และ วส.491 (ฉบับย่อ)
   
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คำร้องจดทะเบียนเรียน
คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา 2557
เอกสารการขออนุมัติโครงการกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
   ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 รายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
แผนการจัดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมนักศึกษาของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

   
   
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com