โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
โทรศัพท์ภายใน
ศูนย์รังสิต โทร.ไปท่าพระจันทร์ กด 81-XXXX
ท่าพระจันทร์ โทร.ไปศูนย์รังสิต กด 82-XXXX
     
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
มธ. ศูนย์รังสิต
อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ
0-2696-xxxx
ชั้น 1
งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
6267
0-2986-8327
หัวหน้างานบริการการศึกษา
6210
     
โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)
6209, 6193 0-2696-6208
ผู้จัดการโครงการ B.J.M. 6209  
     
เจ้าหน้าที่ รปภ. 5038  
     
ชั้น 2    
ห้องปฏิบัติการวิจัย (JC201) 6211  
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศสำหรับอาจารย์ (JC203) 6212  
     
ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการคณะฯ   0-2696-6227
เลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ
6228
 
     
คณบดี / เลขานุการคณบดี
6230
 
รองคณบดี 6231, 6232  
ผู้ช่วยคณบดี 6224  
     
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
6214
 
หมวดสารบรรณ
6215, 6223
 
หมวดบริหารงานบุคคล
6216
 
หมวดวิเคราะห์นโยบายและแผนและงบประมาณ
6217
 
นักประชาสัมพันธ์ 6223  
     
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
6219
หมวดบัญชี
6220
หมวดการเงิน
6221
หมวดพัสดุ
6222, 6223
0-2696-6227
     
หมวดคลังข้อมูลและประกันคุณภาพการศึกษา 6229  
 
ห้องประชุม JC306 6226  
ห้องเตรียมอาหาร JC309 6233  
     
ชั้น 4    
ห้องพักอาจารย์พิเศษ JC401 6235  
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 JC402 6239  
ห้องเอกสาร JC403 6236  
ห้องพัสดุ JC405 6237  
ห้องผลิตเอกสาร JC407 6238  
ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ 6243, 6244  
ห้องเตรียมอาหาร 6234  
     
ชั้น 5    
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 6245  
     
ชั้น 6    
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 6246  
     
ชั้น 7    
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 6247  
     
อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน มธ. ศูนย์รังสิต    
ชั้น 1    
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MC109 5083  
เจ้าหน้าที่ รปภ. 5041  
ช่างประจำอาคาร 6269  
     
ชั้น 4    
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
0-2986-8328
หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
6371
หมวดบริหาร 6321  
หมวดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 6372  
หมวดส่งเสริมและผลิตสื่อโสตทัศน์ 5099, 5100  
หมวดเทคนิควิศวกรรม 5098  
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 6330  
     
นายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5098  
     
ชั้น 5    
หมวดส่งเสริมและผลิตสื่อโสตทัศน์ 6319  
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6324  
     
     
มธ. ท่าพระจันทร์
อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ *** ปิดปรับปรุง ***
     
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (ชั้น 4)    
โครงการบัณฑิตศึกษา
0-2613-xxxx
0-2613-2726
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท 2737  
หัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา 2734  
ปริญญาเอก 2731  
ปริญญาโท MA, MCA, MCM 2732 - 2733  
การเงิน 2728  
เทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา 2729  
     
     
ศูนย์ประสานงานคณะวารสารศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์
0-2221-0830
0-2221-1470
คณบดี 0-2222-2823  
  2701  
ธุรการ 2704  
พนักงานสถานที่ 2706  
     
ศูนย์ประสานงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0-2613-2715  
     
     
   
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com