โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่ มธ.ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121

E-mail: jcpr.tu@gmail.com,
varasarn@hotmail.com

สำนักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ
โทรศัพท์: 0-2696-6215
โทรสาร: 0-2696-6218

งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
โทรศัพท์: 0-2696-6267
โทรสาร: 0-2986-8327

โครงการ B.J.M. (ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ 0-2696-6193
โทรสาร: 0-2696-6208
E-mail: adminbjm@gmail.com

 
   

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่ มธ.ท่าพระจันทร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โครงการบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์: 0-2613-2733
โทรสาร: 0-2613-2726

E-mail: mcmajc@yahoo.com

ศูนย์ประสานงานคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์: 0-2221-0830
โทรสาร: 0-2221-1470

   
 
   
 
 
   
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com