รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 

 
 
โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
   
  เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ( ดาวน์โหลด)
ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560
(จัดทำเป้าหมายและแผนฯ ตามแนวทางที่สภา มธ. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ .... วันที่ ...)
 
แนวนโยบายการบริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ( ดาวน์โหลด)
 
ภายใต้แผนประกาศตนว่า คนวารสารศาสตร์ เป็น Double I + S
(I am Intelligent, Imaginative and Social concerned.)
 
วิสัยทัศน์
นำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเข้าร่วมเป็นพลังที่สำคัญให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งสู่ทิศทาง 2 ทิศทาง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำประโยชน์ให้ชุมชน และในขณะเดียวกันก้าวขึ้นสู่การมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เริ่มจากการนำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นแนวคิดการบริหารแบบ One Team To Goal
 
หลักการบริหาร
ให้ความสำคัญกับ แนวทางการบริหารทีมุ่งสู่ 2 ทิศทางคือ การบริหารทรัพยากรของคณะให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและในทิศทางที่จะทำให้คณะก้าวขึ้นสู่สากล (Local and global direction) เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคม ASEAN ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่ทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งจะถือเป็นคุณค่าหลัก เพื่อก่อให้เกิด คนวารสารฯ ที่พร้อมจะนำคณะไปสู่เป้าหมายการบริหารจะพิจารณาอย่างครบองค์ประกอบ คือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่เป็นหลักสำคัญแล้ว
ยังพิจารณาถึงกลไกต่างๆ คือ หลักสูตร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ องค์กรเครือข่าย และอุปกรณืการเรียนการสอน
 
แนวนโยบายการบริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

แนวนโยบายหลักในการบริหารคณะฯ ที่จะทำให้วิสัยทัศน์ประสบผลสำเร็จ คือ

  1. พัฒนาและบริหาร ศักยภาพบุคลากร ตามตำแหน่งหน้าที่และคุณลักษณะเฉพาะที่ทำให้ไปสู่เป้าหมาย 2 ทิศทางของคณะคือ จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม และ แข็งแกร่งในการก้าวสู่ สากล
  2. พัฒนาและบริหารสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมและเอื้อต่อการทำงาน โดยยังคงใช้แนวคิดเดิมคือ คณะฯเปรียบเสมือน บ้านหลังที่ 2
  3. พัฒนาและบริหารหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง นักศึกษาทุกระดับให้เป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีลักษณะเฉลียวฉลาด (Intelligent) และมีจินตนาการสร้างสรรค์ (Imaginative) ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (socially-concerned) และร่วมสร้างชื่อเสียงในระดับสากล
  4. พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับ เครือข่ายภายนอกทั้งในชุมชน ศิษย์เก่า สถาบันการศึกษาต่างๆ องค์กรด้านสื่อสารมวลชนและองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและใหค้ วามสำคัญกับเครือข่ายระดับนานาชาติ
 
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com