โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
(ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2558 - 15 ตุลาคม 2560)
อาจารย์พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ห้องพักอาจารย์: 608
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6246
E-mail: pantamin01@hotmail.com 
   
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 6 พฤศจิกายน 2560)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรงค์
ห้องพักอาจารย์: 603
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6246
E-mail: jakrawal@hotmail.com
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560)
อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
ห้องพักอาจารย์: 713
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6247
E-mail: ajjoon@me.com
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2558 - 7 พฤศจิกายน 2560)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว
ห้องพักอาจารย์: 703
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6247
E-mail: potchana_k@hotmail.com
   
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษณา
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560)
รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
ห้องพักอาจารย์: 508
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6245
E-mail: kalyakornw@gmail.com
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ห้องพักอาจารย์: 507
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6245
E-mail: pmuthitacharoen@gmail.com
   
   
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com