โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ลำดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกุล ชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ วันที่ได้รับ
พลเอก สุรจิต จารุเศรณี วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕ ต.ค. ๒๕๐๕
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕ ต.ค. ๒๕๐๕
นายมาลัย ชูพินิช วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕ ต.ค. ๒๕๐๕
ศ.พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๑๕
นายเฉลิม วุฒิโฆสิต วารสารศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๙ ต.ค. ๒๕๒๓
นายสุภา ศิริมานนท์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๔ ส.ค. ๒๕๒๖
นายเสงี่ยม เผ่าทองศุข วารสารศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๖ ก.ค. ๒๕๒๗
นายจำนง รังสิกุล วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕ ก.ค. ๒๕๒๘
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๓๑ ก.ค. ๒๕๒๙
๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๐ ก.ค. ๒๕๓๑
๑๑ นายสรรพสิริ วิริยศิริ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒ ส.ค. ๒๕๓๓
๑๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๓๐ ก.ค. ๒๕๓๕
๑๓ นายเกษม ศิริสัมพันธ์ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๙ ก.ค. ๒๕๓๖
๑๔ นายศรีภูมิ ศุขเนตร วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๗ ก.ค. ๒๕๓๗
๑๕ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๗ ก.ค. ๒๕๓๗
๑๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ปีการศึกษา ๒๕๓๔)
๓๑ ก.ค. ๒๕๓๘
๑๗ นายเชาว์ ทองมา วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๓๑ ก.ค. ๒๕๓๙
๑๘ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๒
๑๙ หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๘ ก.ค. ๒๕๔๓
๒๐ นายมานิจ สุขสมจิตร วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๘ ก.ค. ๒๕๔๓
๒๑ นายซุซุมิ มะซุโอ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๖ ก.ค. ๒๕๔๔
๒๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๙
๒๓ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๑
๒๔ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔
๒๕ นายยุทธนา มุกดาสนิท วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๖ ส.ค. ๒๕๕๗
       
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com