โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ลำดับ รายนามผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ปี พ.ศ.
1 Mr.Herwald Morton 2525
2 Mr.Jerges Orgibet 2526
3 นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 2528
4 อาจารย์สุพิณ ปัญญามาก 2528
5 นางผาณิต พูนศิริวงศ์ 2529
6 นายเจริญ เอี่ยมพึ่งพร 2532
7 นายบุญเลิศ ศุภดิลก 2532
8 นายเกษม อัชณาสัย 2533
9 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 2533
10 มูลนิธิชิน โสภณพานิช 2533
11 นางวัลลีย์ สุถาพร 2534
12 นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ 2534
13 ศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2535
14 บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2536
15 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ(ประเภท ทำคุณประโยชน์) 2536
16 นายเชาว์ ทองมา 2537
17 นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ 2537
18 นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดน์
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2538
19 ดร.อำรุง จันทวานิช
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2538
20 นายพยงค์ คชาลัย
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2539
21 นายกำแหง ภริตานนท์
(ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น)
2542
22 นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2543
23 สมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร
์(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2543
24 นายมานพ เจนจรัสสกุล
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2547
25 นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2547
26 นายณพร ฉิมโฉม
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2548
27 นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2548
28 นายคิด สุวรรณศร
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2549
29 (องค์การ) NHK Radio Japan (Thai section)
(ชื่อเต็ม) JAPAN BROADCASRING CORPARATION
(ชื่อญี่ปุ่น) NIPPON HOSO KYOKAI
(ประเภท ทำคุณประโยชน์)
2551
30 สถานีวิทยุเสียงอเมริกา (แผนกภาษาไทย) 2553
31 สถานทูตสหรัฐอเมริการ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม 2553
32 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 2553
33 นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
(ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น)
2558
     
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com