โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Proceedings) ด้านวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ในงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
***เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ "Communication and Changing Society" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://jc.tu.ac.th/jctucon
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสื่อสารวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
QUOTA 2560
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 และ ตารางเวลาบรรยายวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1, ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้โควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
JC206(JC221) JC207(JC227) JC211 JC230 JC231 JC232
JC270 JC272 JC280 JC281 JC302 JC314 JC318
JC330 JC331(JC340) JC336(JC236) JC337 JC339(JC239) JC366
JC416 JC436 JC437(JC447) JC438 JC461 JC463 JC465
ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรอกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2559 (ข้อมูลวันที่ 17.01.2560)
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2559
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (261259)
ปฏิทินกำหนดวันตรวจรูปแบบและส่งสารนิพนธ์ (261259)
   
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
 
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะวารสารศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายวิชาการ งวด 2/2560
(ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560) กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
บันทึกข้อความ
แบบประเมินผลงานประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 2/2560
(ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560) กำหนดส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
บันทึกข้อความ
แบบรายงานผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 2 เแบบฟอร์มรายการขอตั้งครุภัณฑ์
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com