โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
สำหรับอาจารย์
  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  แบบฟอร์มเชิญบรรยายพิเศษ
  คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา 2557
เอกสารการขออนุมัติโครงการกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (.rar)
  เอกสารการขออนุมัติโครงการกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 

 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 รายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
แผนการจัดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมนักศึกษาของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

   
สำหรับนักศึกษา

 

 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com