โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวารสารศาสตร์ฯ
  ระบบสารสนเทศภายใน (INTRANET) คณะวารสารศาสตร์ฯ
  ระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะวารสารศาสตร์ฯ
  แนะนำงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
  แบบฟอร์มขอรับบริการงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
(ติดต่อ งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน)
 

01-แบบฟอร์มขอยืม-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
(สำหรับนักศึกษาใช้ภายในมหาวิทยาลัย)
02-แบบฟอร์มขอยืม-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
(สำหรับนักศึกษาใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย)
03-แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน

  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมและขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์
 

(ผู้แจ้งซ่อมกรอกแบบฟอร์มส่วนที่ 1 และส่งมาที่ งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน)

  ประกาศ ข้อปฏิบัติว่าด้วยการใช้ห้องปฏิบัติการด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย (JC203) และห้องวิจัย (JC201)
   
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับบุคลากร)
  JC Intranet (ระบบสารสนเทศภายใน คณะวารสารศาสตร์ฯ)
  JC Research (ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ)
  TU e-Mail, Office365
  TU Help Desk
  TU User Password
  TU QA Online
  ประกันคุณภาพ กพร.
  ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
  ข้อมูลส่วนบุคคล/ลางานออนไลน์ , แนวทางปฏิบัติและวิธีการใช้ระบบการลาออนไลน์
  Oracle Finance
  ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ออนไลน์
   
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับนักศึกษา)
  JC Quota (ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน)
  TU e-mail
  TU Help Desk
  TU User Password
  TU Moodle
  TU Onlinecourse
  TU OpenCourseWare
  TU e-Learning
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สำนักหอสมุด
   

 

 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com