โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร

อ. ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์
ajjoon@me.com

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
รศ. กิติมา สุรสนธิ
jckitima@gmail.com
ผศ. พยุรี ชาญณรงค์
kafaircud@gmail.com
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช
monaiphol@yahoo.com
อ. ดร. อริสรา วิภาตะวัต
muay2546@hotmail.com 
อ. ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
nw403@hotmail.com
ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
dr.vikanda@gmail.com
อ.ดร.อุษา รุ่งโรจน์การค้า
nina9796@hotmail.com
 
กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ผศ. ดร. พจนา ธูปแก้ว
potchana_k@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มวิชา

รศ. รุจน์ โกมลบุตร
blue_ruj@hotmail.com
อ. ดร. อนุชา ทีรคานนท์
anuchathira@hotmail.com
ผศ. ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว
snitida@hotmail.com
อ. แก้วกาญจน์ จูเจริญ
ckaewkarn@gmail.com
ผศ. เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
kate611_hello@hotmail.com
(ลาศึกษาต่อในประเทศ)
อ. ถมทอง ทองนอก
thomtongt@gmail.com
กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

อ. พรชัย  ฉันต์วิเศษลักษณ์
pantamin01@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มวิชา

รศ. ดร. สมสุข หินวิมาน
acfb2@hotmail.com
ผศ. ดร. ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
psirimit@tu.ac.th
ผศ. ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
fatteera@yahoo.com
ผศ. อารดา ครุจิต
arada.ka@hotmail.com
ผศ. กุลนารี เสือโรจน์
kulnaree.sr27@gmail.com
ผศ. นฤมล ปิ่นโต
narumol_pin@yahoo.com
ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
wilaiwan2012@gmail.com
กลุ่มวิชาโฆษณา

รศ. กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
kalyakornw@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มวิชา

รศ. พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
pornthipsam@gmail.com
รศ. แอนนา จุมพลเสถียร
annchoompol2@gmail.com
รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์
wonghatai@tu.ac.th
ผศ. สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
smucha_tist@yahoo.com
อ. มนต์ศักดิ์  ชัยวีระเดช
monsak.cha@gmail.com
อาจารย์นิชคุณ ตุวพลางกูร
nichakhun@gmail.com
   
   
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
ผศ. จักรวาล นิลธำรงค์
jakrawal@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มวิชา
รศ. ปัทมา สุวรรณภักดี
patty_kai123@hotmail.com

อ. วารี ฉัตรอุดมผล
cvaree@gmail.com

อ. อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
a.rusmee@hotmail.com 

อ. กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
karntachat@hotmail.com
อ. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
uruphong_r@hotmail.com
กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์

ผศ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
pmuthitacharoen@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ผศ. ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
adchara_p@hotmail.com

อ. ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
bonjourkaew@gmail.com
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

อ. ญาณิศา บุญประสิทธิ์
yanisa_boonprasit@hotmail.com
อ. ดร. พรรษา รอดอาตม์ 
pansa20@hotmail.com
อ. พรรณวดี ประยงค์
punwadee.p@gmail.com
   
 
   
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com