โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีได้ย้ายการเรียนการสอนที่มาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
 
ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน ได้แก่
 
  • กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
  • กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
  • กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
  • กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มวิชาโฆษณา
  • กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
 

นักศึกษาจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

   
ภาคภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
สาขาสื่อมวลชนศึกษา (B.J.M.)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการสื่อสาร โดยเตรียมบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านสื่อสารมวลชน มีศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในเชิงการวิเคราะห์และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์คือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหัวใจแห่งการพัฒนา
   
ระดับปริญญาโท  
ภาคปกติ  
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)
เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย ด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การวางนโยบาย และการวางแผนด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม การศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯการศึกษาจะเป็นในลักษณะสหวิชา เพื่อจะเอื้ออำนวยให้มหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบ รอบรู้ สามารถปฏิบัติงานในระดับนโยบายและหัวหน้าในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ตลอดจนงานสอนหรือวิจัยทางด้านสื่อสารมวลชน
   
ภาคพิเศษ  
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน
(MCA)
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงการบริหารงานและการจัดการธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยจะเน้นเรื่องของการสร้างเสริมความสามารถ ความรอบรู้ และวิสัยทัศน์ ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เข้ากับวิชาชีพอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักบริหารด้านสื่อสารมวลชนในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันและอนาคต
   
   
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร
(MCM)
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการการสื่อสารให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามคุณสมบัติและศักยภาพของสื่อ และสอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งสามารถนำเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในเชิงปฏิบัติการจัดการการสื่อสารในภาครัฐและเอกชน รวมามั้งประสานประโยชน์ทั้งสองภาค และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม สามารถบริหารงานภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งมีวิจัยทัศน์ในการวางแผนเพื่ออนาคต
   
ระดับปริญญาเอก  
ภาคปกติ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้ได้มาตรฐานในระดับสากลมากขึ้นทั้งในเชิงลุ่มลึกและกว้างขวาง ตลอดจนมุ่งเน้นความรู้และการวิจัยขั้นสูง สามารถนำสังคมไปสู่การพัฒนาทั้งในระดับชาติและในระดับสากล
   
 
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com