บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์

 
โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษา บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ตามประเภทผู้ขออนุญาตและรายละเอียดการใช้งาน

ผู้ประสงค์ขอใช้บริการสถานที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารและธุรการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2696-6215
ในวันและเวลาราชการ
   
โรงภาพยนตร์คณะวารสารศาสตร์ฯ
JC Cinema
ขนาด 15 x 21 เมตร
จำนวน 160 ที่นั่ง
 
ห้องสตูดิโอ 1 ผลิตรายการโทรทัศน์
Studio 1 Television Production
ขนาด 18 x 18 เมตร สูง 8 เมตร
   
 
ห้องสตูดิโอ 2 / ห้องสตูดิโอ 3 ผลิตภาพยนตร์
Studio 2, Studio 3 Film Production
ขนาด 11 x 18 สูง 8 เมตร
   
   
 
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
Photography Room
ขนาด 4 x 9 เมตร
   
   
 
ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ
Photography Studio
ขนาด 6 x 8 เมตร
   
 
ห้องบันทึกเสียง
Audio Recording Room
ขนาด 3 x 4 เมตร
   
 
ห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่
Audio Recording Room
ขนาด 3 x 4 เมตร (MC530)
  5 x 8 เมตร (MC531)
 
ห้องบันทึกเสียงขนาดเล็ก
Audio Recording Room
ขนาด 4 x 6 เมตร
   
 
ห้องบรรยาย/ห้องประชุม (ท่าพระจันทร์/รังสิต)
Class Room / Meeting Room
จำนวน * น้อยกว่า 50 คน
  * 50 - 70 คน
  * 70 - 100 คน
  *100 - 150 คน
 
ห้องประชุมขนาดใหญ่ Auditorium Room
(ท่าพระจันทร์)
ขนาด 11.50 x 16 เมตร (JM402)
จำนวน 136 ที่นั่ง
 
   
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com