โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 

หรรษา วงศ์ธรรมกูล
ผู้บริหาร/เลขานุการคณะ

     

ธารารัตน์ พรหมบุบผา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

จันทร์เพ็ญ ทองประเสริฐ
บุคลากรชำนาญการ

เฉลียว แก้วจันทร์ดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

เพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เนตรนภิส ธีรชาติแพทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัฒนา แกล้วทนงค์
บุคลากร

บุรณดา ถาวรเศรษฐกิจ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ธิมาพร ดิษรัก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สิทธิเดช สิทธิสินทรัพย์
นักประชาสัมพันธ์

จันทรจิรา อยู่เจริญ
พนักงานสถานที่

อนันตพร แสงอุ่น
พนักงานสถานที่

สมจิตร กลิ่นจันทร
พนักงานสถานที่

ปิยาพัชร คนชม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


จารุณี สุขสม
นักวิชาการศึกษา

ภัทรานิษฐ์ ดวงกมล
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ทิพวัลย์ โฉมศุภางค์
นักวิชาการศึกษา

นันท์นภัส บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ประกันคุณภาพการศึกษา)

ชุติมา เสนีวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
 

อมราลักษณ์ ภูวไนยวีรพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ


ธนิฎฐาพร จันทรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

สุมล สร้อยสุมาลี
นักวิชาการเงินและบัญชี

จันทรัตน์ ตองอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ประภาพรรณ เรืองศรี
นักวิชาการพัสดุ

จุฑารัตน์ กลิ่นค้างพลู
นักวิชาการพัสดุ

ดุษณี ศรีอุ่นศรี
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เกษร จีนแสร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
   


ธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์
นักวิชาการโสตทัศนศีกษา
ชำนาญการพิเศษไพโรจน์ กลิ่นเกษร
วิศวกร
ชำนาญการพิเศษ

ประภากร นนทลักษณ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัญชุลี วิเศษกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สุจิรา โลหะทัด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศราวุธ พึ่งเถื่อน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กนกศร จินดา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อุเทน หน่อคำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นันทวุฒิ ดีประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศีกษา

วาทิน เจนกิจ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

กาญจนะ ศรีสาพันธ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เชาวลิต กันต่าย
ช่างเทคนิค

สงกรานต์ บุญมัติ
พนักงานสถานที่
   

วรรษพร พลศิลป์
ผู้จัดการโครงการ B.J.M.
   

วราภรณ์ พานิชยเวช
นักวิชาการเงินและบัญชี

พรพรรณ สุขน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุพรรณษา สกุลกระจ่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

มานิตา เชื้อสาย
นักวิชาการศึกษา

ปราณี มีประวัติ
พนักงานสถานที่
 

วรรณกร ม่วงมีค่า
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ยุภาพร ศรีหาบัว
นักวิชาการเงินและบัญชี

พจนีย์ ซิ้มสุวรรณ 
นักวิชาการเงินและบัญชี

จิรปรียา ภัทรวลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชุติณัชชา คณานิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อำนวยชัย ทิพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น้ำผึ้ง วันทองทักษ์
พนักงานสถานที่
   
     
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com