โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารและศาสตร์ด้านอื่นๆ มีจริยธรรม เป็นผู้นำสังคม และสามารถประมวลนำความรู้มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งทำประโยชน์ให้สังคม ผลิตงานวิจัยและให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและนำมาใช้ประโยชน์ต่อสังคม
 
  
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com